W szkole, tak jak i poza nią, obowiązuje Konstytucja i prawa człowieka, a władze szkolne są obowiązane ich przestrzegać i respektować. Nawet preambuła Prawa oświatowego odwołuje się do nich wprost: „Oświata (…) kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka”.
Żaden statut szkoły ani zarządzenie dyrektora nie ma prawa odbierać Wam tych praw ani ich ograniczać – wynika to z zasady hierarchii aktów prawnych i tzw. zasady legalizmu. Ograniczenia w zakresie korzystania z Waszych konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie – nigdy w statutach, zarządzeniach czy w wiadomościach w dziennikach elektronicznych, a gwarantuje Wam to m.in. artykuł 31 Konstytucji w ustępie 3.
Masz prawo do:
🖤 swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach które Cię dotyczą
gwarantuje Ci to art. 12 Konwencji o ochronie praw dziecka oraz Konstytucja, która w artykule 54 zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
🖤 swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju)
gwarantuje Ci to artykuł 13 Konwencji o ochronie praw dziecka, artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Konstytucja RP która w artykule 14 zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, w art. 54 zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Dodatkowo w treści artykułu 73 zapewnia wolność twórczości artystycznej.
🖤 swobody myśli, sumienia i wyznania
gwarantuje Ci to artykuł 14 Konwencji o ochronie praw dziecka oraz Konstytucja RP która w artykule 53 zapewnia każdemu wolność sumienia i religii.
🖤 ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję
gwarantuje Ci to artykuł 16 Konwencji o ochronie praw dziecka oraz, Konstytucja RP która w art. 47 stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
🖤 równego traktowania wobec prawa
gwarantują Ci to artykuły 2 i 23 Konwencji o ochronie praw dziecka, artykuł 26 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich oraz Konstytucja RP, która w treści artykułu 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny
🖤 dochodzenia swoich praw
gwarantuje Ci to artykuł 2 i 4 Konwencji o ochronie praw dziecka oraz Konstytucja RP która w treści artykułu 63 daje każdemu prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.