My, polskie kobiety, wzywamy Europejki i Europejczyków oraz Komisję Europejską do obrony naszych wspólnych praw jako praw obywateli Unii Europejskiej.
– Prawa kobiet w Polsce zostały brutalnie ograniczone przez nielegalnie upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, który w czasie pandemii nieludzko zakazał aborcji w sytuacjach nieuleczalnych wad płodu zmuszając nas do protestowania.
– Polscy obywatele są represjonowani, zarówno przez umundurowaną, jak i tajną policję. Ta ostatnia zachowuje się jak białoruski OMON. Używa gazu łzawiącego oraz atakuje pokojowo demonstrujące kobiety i nastolatków pałkami teleskopowymi.
– Rząd PiS chce zawetować budżet UE, co zaszkodzi 500 milionom obywateli UE, ale umożliwi temu rządowi kontynuację naruszania zasad praworządności i dalsze nękanie obywatelek i obywateli.
– Trzech niezależnych polskich sędziów zostało nielegalnie zawieszonych w orzekaniu przez upolitycznioną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, z naruszeniem postanowienia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE.
Nie poddamy się. Będziemy nadal bronić praw naszych córek, sióstr i przyjaciółek oraz wszystkich obywateli. Ale w obliczu rażącego naruszania praworządności i skierowania instytucji państwa przeciwko nam, potrzebujemy wsparcia ze strony Komisji Europejskiej i innych obywateli UE.
Współobywateli i współobywatelki Unii Europejskiej prosimy o solidarne wsparcie naszej walki o prawa człowieka i praworządność.
Wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezbędnych kroków w sprawie naruszania przez Polskę zobowiązań państwa członkowskiego, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 17 września 2020 r., oraz wszelkich innych środków, którymi dysponuje, aby wyegzekwować od obecnego rządu obowiązek poszanowania i zabezpieczenia naszych praw.
UE nie może pozwolić swojemu państwu członkowskiemu stać się opresyjnym, dystopijnym Gileadem z „Opowieści podręcznej”.
ENG
We, the women of Poland, call on our fellow Europeans and the European
Commission to stand up for our common rights as EU citizens.
– Women’s rights in Poland have recently been limited by Poland’s
illegally and politically captured Constitutional Tribunal, which has
inhumanly banned abortion in case of uncurable defects of the fetus, amid a pandemic forcing us to protest
instead of protecting ourselves.
– Polish citizens are being repressed whilst holding peaceful
demonstrations by both uniformed and undercover police. The latter are
behaving like the Belarusian OMON, beating peacefully demonstrating
women and teenagers.
– The PiS government wants to veto the EU budget, which will harm all
500 million EU citizens, but it will enable the current Polish government to
continue breaching the rule of law and harass us.
– Three independent Polish judges have been illegally suspended in their posts by a politically selected inquisitorial Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court, with
breach of the interim injunction issued by the Court of Justice of the EU.
We will not give up. We will stand up for the rights of our daughters,
sisters and friends and all citizens. But in the face of their illegal violation on the rule
of law and our state institutions being directed against us instead of
protecting us, we need the EU Commission’s help and fellow Europeans’
support.
We call our fellow EU citizens to support us in our fight for human rights and rule of law.
We request the EU Commission to initiate necessary infringement procedures
as requested by the European Parliament in its Resolution dated 17
September 2020 and any other means it has at its disposal to force our
current government to respect our rights.
The EU cannot allow Poland, its member state to become an oppressive, dystopian Gilead from ”The Handmaid’s Tale”, can it?