„W związku z działaniami Rady Ministrów, zmierzającymi do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej ellaOne octan uliprystalu, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przygotowała stanowisko, w którym zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii i apeluje o odrzucenie art. 2 pkt. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, polegającego na zmianie art. 23a ustawy – Prawo farmaceutyczne poprzez dodanie ustępu 1a o treści: „Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego do stosowania w antykoncepcji otrzymują kategorię dostępności, o której mowa w ust. 1 pkt 2.” (czyli „wydawane z przepisu lekarza-Rp” – przyp. aut.).

Stanowisko Federacji popiera kilkadziesiąt organizacji oraz grup nieformalnych działających w obszarze praw kobiet, w tym Ogólnopolski Strajk Kobiet.”

PRZECZYTAJ STANOWISKO TUTAJ